Algemene Voorwaarden

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

”Aanbieding”: iedere vorm van aanbod gedaan door Natural Media Experts aan een wederpartij, waaronder doch niet beperkt tot: offertes, prijsopgaven en voorstellen;

” Adverteerder”: de partij wiens product of dienst door middel van Natural Media Experts Uitingen dient te worden gepromoot;
”Algemene Voorwaarden”: de onderhavige algemene voorwaarden;
”Bureau”: een reclamebureau, mediabureau of enige andere partij welke krachtens een last of volmacht van een Adverteerder een overeenkomst sluit met Natural Media Experts en als zodanig de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden mede voor zichzelf aanvaardt. ”Campagne”: het geheel van Natural Media Experts Uitingen zoals opgenomen in een Overeenkomst tussen een Wederpartij en Natural Media Experts;
”Natural Media Experts”: Bowes3 BV
”Natural Media Experts Uitingen”: alle vormen van (promotionele) uitingen, welke door Natural Media Experts ten behoeve van een Adverteerder worden geproduceerd, geplaatst, of waarvoor voorbereidingshandelingen tot productie en/of plaatsing worden getroffen;
“Locatie”: iedere plaats die door een Wederpartij is aangewezen voor de plaatsing van Natural Media Experts Uitingen;
”Locatie screening”: door Natural Media Experts tegen betaling uitgevoerde voorselectie van locaties waarop
de Natural Media Experts Uitingen ten behoeve van de Wederpartij kunnen worden geplaatst.
”Overeenkomst”: iedere overeenkomst tussen een Wederpartij en Natural Media Experts, waarvan ieder geval de getekende Aanbieding of offerte en de onderhavige Algemene Voorwaarden deel uitmaken;
“Tarief”: door Natural Media Experts vastgestelde prijs voor (de diverse onderdelen van) haar werkzaamheden; ”Uitvoeringsdatum”: datum waarop de Natural Media Experts Uitingen aangebracht dienen te zijn. “Wederpartij”: een partij die, al dan niet door tussenkomst van een Bureau, een overeenkomst aangaat met Natural Media Experts, dan wel daarvoor interesse heeft getoond;

Bowes3 BV

adress
albert neuhuysstraat 10-1 1058 sb amsterdam

t +31 [0]6 11000964

KvK 67201202
BTW NL210468191B02

2. Toepasselijkheid

2.1.  
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten tussen Natural Media Experts en een Wederpartij, op de wijze van totstandkoming en uitvoering daarvan, alsmede op alle Aanbiedingen, bevestigingen, offertes, Tarieven, intentieverklaringen en toezeggingen en eventuele aanvullende voorwaarden en specificaties.

2.2.  
Partijen kunnen uitsluitend schriftelijk en op specifieke onderdelen afwijken van deze Algemene Voorwaarden. Dergelijke afwijkingen gelden uitsluitend voor een specifieke Overeenkomst en hebben geen precedentwerking.

2.3.  
Indien in deze Algemene Voorwaarden de term “ schriftelijk” wordt gebruikt, dan wordt daarmee tevens bedoeld per “e-mail”.

2.4.  
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden, van welke aard ook, van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.5.  
Tussen partijen gelden altijd de meest recente Algemene Voorwaarden van Natural Media Experts, zoals door Natural Media Experts verstrekt .

2.6.  
Indien onderdelen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd met dwingend recht blijken, dan blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht en zal Natural Media Experts voor dergelijke onderdelen nieuwe bepalingen vaststellen, welke zoveel mogelijk overeenkomen met de nietige, vernietigde of nietig verklaarde bepalingen.

3. Totstandkoming overeenkomst

3.1.  
De Wederpartij bindt zich definitief door het ondertekenen van een Aanbieding van Natural Media Experts inclusief de daarbij behorende bijlagen en voorwaarden. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment van ontvangst van de getekende Aanbieding door Natural Media Experts.

3.2.  
Natural Media Experts is niet gebonden aan door Wederpartij aangebrachte wijzigingen op de offerte, tenzij deze door Natural Media Experts uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3.3.  
Een Overeenkomst komt eveneens tot stand indien en zodra Natural Media Experts, op verzoek van de Wederpartij een aanvang heeft gemaakt met de feitelijke uitvoering van de Overeenkomst.

3.4.  
Een Overeenkomst komt niet tot stand indien Natural Media Experts, voor de ontvangst van een ondertekende offerte, aan de Wederpartij heeft laten weten de Aanbieding in te trekken.

4. Het Bureau

4.1.  
Natural Media Experts aanvaardt de bemiddeling van een Bureau voor het tot stand komen van Overeenkomsten uitsluitend voor zover het Bureau optreedt als lasthebber van de Wederpartij en de Overeenkomst wordt aangegaan in naam en voor rekening van de Wederpartij. Indien Bureau op een andere wijze dan als lasthebber de Wederpartij wenst te vertegenwoordigen, kan dit slechts geschieden na schriftelijke toestemming van Natural Media Experts.

4.2.  
Het Bureau staat er voor in een last of volmacht van de Wederpartij te hebben verkregen voor het aangaan van een Overeenkomst. Voorts staat het Bureau er voor in dat de Wederpartij op wiens last hij handelt, de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

4.3.  
Indien en voor zover de Wederpartij de last of volmacht aan het Bureau tot het aangaan van de Overeenkomst ontkent of het Bureau om enige andere reden niet bevoegd was om de Overeenkomst met Natural Media Experts aan te gaan, wordt het Bureau geacht op eigen naam en voor eigen rekening gehandeld te hebben.

4.4.  
Het Bureau en de Wederpartij zijn beiden voor het geheel hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen voortvloeiend uit de met Natural Media Experts afgesloten Overeenkomsten.

5. Uitvoering en planning

5.1.  
Natural Media Experts is uitsluitend gebonden aan een Uitvoeringsdatum indien deze door haar schriftelijk is aanvaard.

5.2.  
Bij wijziging van de Uitvoeringsdatum door de Wederpartij, nadat deze door Natural Media Experts is aanvaard, wordt een toeslag van 10% op de totale prijs van de Campagne doorberekend aan de Wederpartij.

5.3.  
Indien Natural Media Experts, vanwege een haar verwijtbare reden, niet in staat blijkt om de Natural Media Experts Uitingen voor een door haar reeds aanvaarde Uitvoeringsdatum te plaatsen, zal zij de Wederpartij een alternatieve Uitvoeringsdatum voorstellen. Indien de Wederpartij akkoord gaat met deze datum, wordt door Natural Media Experts een korting van 10% verleend op de totale prijs van de Campagne. Indien partijen geen alternatieve Uitvoeringsdatum kunnen vaststellen, dan wordt de Overeenkomst geacht te zijn ontbonden. Een dergelijke ontbinding geeft de wederpartij, dan wel enige betrokken derde, geen recht op enige vergoeding van schade.

5.4.  
De minimale doorlooptijd van een Campagne bedraagt 3 weken, ingaand op de datum waarop de Overeenkomst tot stand komt. De definitieve doorlooptijd is onder meer afhankelijk van het aantal steden, het aantal Natural Media Experts Uitingen per stad, de geografische spreiding van de steden en de aard van het ontwerp. Natural Media Experts zal de definitieve doorlooptijd tijdig schriftelijk aan de Wederpartij kenbaar maken.

5.5.  
Tenzij de Wederpartij de Locatie screening tegen betaling door Natural Media Experts laat uitvoeren, dient de Wederpartij Natural Media Experts te voorzien van een gedetailleerde lijst met locaties waar de GreenGraffiti Uitingen dienen te worden geplaatst. Daarbij dient de Wederpartij zich te houden aan de Aanleverspecificaties zoals door Natural Media Experts verstrekt. Verzending, vervoer en overdracht van de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde materialen is steeds voor rekening en risico van de Wederpartij.

5.6.
Alle door de Wederpartij beschikbaar gestelde materialen worden eigendom van Natural Media Experts. Indien daarover afwijkende afspraken worden gemaakt tussen partijen, is Natural Media Experts te allen tijde gerechtigd om de kosten voor retournering van de materialen aan de Wederpartij door te berekenen.

5.7.  
De door Natural Media Experts geproduceerde sjablonen blijven eigendom van Natural Media Experts. Indien Natural Media Experts desondanks een sjabloon beschikbaar stelt aan de Wederpartij, dan gebeurt dit uitsluitend onder de voorwaarde dat de Wederpartij het sjabloon niet gebruikt voor plaatsing van uitingen, een en ander op straffe van een direct opeisbare boete van € 5.000,- en de verplichting om het sjabloon onmiddellijke te retourneren aan Natural Media Experts. Dit laat onverlet het recht van Natural Media Experts om haar daadwerkelijke schade in rechte te vorderen.

5.8.  
Indien geen Locatie screening heeft plaatsgevonden, is Natural Media Experts niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de Natural Media Experts Uitingen als gevolg van een ongeschikte ondergrond, dan wel voor de onmogelijkheid van het plaatsen van de Natural Media Experts Uitingen.

5.9.  
De (poging tot) plaatsing van Natural Media Experts Uitingen, op uitdrukkelijk verzoek van de Wederpartij na een negatief advies van Natural Media Experts is geheel voor rekening en risico van de Wederpartij, onverminderd het recht van Natural Media Experts om de plaatsing van dergelijke GreenGraffiti Uitingen te weigeren.

5.10.  
In specifieke gevallen zal Natural Media Experts een voorschotbetaling verlangen ter hoogte van 25% van de Campagne prijs te verlangen, alvorens aan te vangen met de uitvoering van de Overeenkomst. Eventuele vertraging als gevolg van het uitblijven van betaling van het voorschot, komt voor rekening en risico van de Wederpartij.

6. Annulering

6.1
Indien de Wederpartij de Overeenkomst annuleert is deze een bedrag verschuldigd ter hoogte van 25% (vijfentwintig procent) van de totale prijs van de Campagne, daarnaast verbeurt de Wederpartij het reeds vooruitbetaalde, dan wel verschuldigde, voorschot en worden reeds gemaakte kosten in rekening gebracht.

7.0 Garanties Wederpartij

7.1.  
De Wederpartij garandeert dat het door haar aangeleverde materiaal ten behoeve van de Natural Media Experts Uitingen vrij is van virussen en andere voor de apparatuur van Natural Media Experts schadelijke elementen en voorts dat het materiaal op geen enkele wijze een inbreuk vormt op enig aan een ander toekomend recht, waaronder in ieder geval begrepen auteursrecht of enig ander recht van intellectuele of industriële eigendom. Voorts staat de Wederpartij er voor in dat hij in de meest ruime zin van het woord bevoegd is het materiaal te (doen) openbaren en of te (doen) verveelvoudigen zonder dat dit leidt tot heffingen en/of te vorderen vergoedingen jegens Natural Media Experts dan wel tot heffingen en/of te vorderen vergoedingen jegens andere organisaties die op Natural Media Experts verhaald zouden kunnen worden.

7.2.  
De Wederpartij vrijwaart Natural Media Experts zowel in als buiten rechte tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade en kosten die derden jegens Natural Media Experts instellen op grond van strijdigheid met het gestelde in artikel 7.1 en 8.5 en zal alle kosten (inclusief proceskosten, kosten van juridische bijstand en rente) die Natural Media Experts ter zake maakt vergoeden.

8. Weigering en verwijdering van Campagnes

8.1.
De plaatsing van Natural Media Experts Uitingen kan in sommige gevallen door bevoegde instanties worden beoordeeld op basis van gemeentelijke verordeningen zoals per gemeente onder andere vastgelegd in een APV (Algemene Plaatselijke Verordening). Natural Media Experts heeft in haar bestaansgeschiedenis een groot aantal Campagnes uitgevoerd, waaronder verschillende Campagnes voor gemeenten en andere overheidsinstellingen. Desondanks is gebleken dat, als gevolg van de specifieke eigenschappen van de Natural Media Experts Uitingen, er binnen Nederland door de verschillende bevoegde instanties (nog) geen uniforme interpretatie plaatsvindt om de Natural Media Experts Uitingen te beoordelen. Natural Media Experts spant zich in om bij de plaatsing van Natural Media Experts Uitingen rekening te houden met de bestaande wet- en regelgeving en met het plaatselijke beleid en eventuele lokale bijzonderheden zoals die inmiddels door ervaring bij haar bekend zijn.

Echter, in het voorkomende geval dat een instantie bezwaar maakt tegen het aanbrengen van Natural Media Experts Uitingen, zou dit kunnen resulteren in een verbod tot plaatsing van de Natural Media Experts Uitingen voor de overeengekomen plaatsingsdatum, dan wel
in een verzoek of bevel om de reeds aangebrachte Natural Media Experts Uitingen te verwijderen. De Wederpartij heeft kennis genomen van de huidige status van wet- en regelgeving en de interpretatie daarvan. De Wederpartij accepteert het daaraan gerelateerde risico.

De eventuele kosten die gepaard gaan met de verwijdering van de Natural Media Experts Uitingen zijn voor rekening van de Wederpartij, alsmede eventuele boetes. Natural Media Experts accepteert geen aansprakelijkheid voor annulering van de opdracht op last van een instantie. Natural Media Experts zal de Wederpartij steeds op de hoogte houden van mogelijke risico’s van plaatsing van Natural Media Experts Uitingen.

8.2.  
Ingeval een Wederpartij Natural Media Experts uitdrukkelijk verzoekt om, ondanks een bezwaar, verbod of negatief advies van een instantie of overheid, toch over te gaan tot plaatsing van Natural Media Experts Uitingen, dan draagt de Wederpartij het volledige risico voor alle schade die het gevolg is van de plaatsing, onverminderd het recht van Natural Media Experts om plaatsing in een dergelijk geval te weigeren. Deze bepaling is eveneens van toepassing indien Natural Media Experts op basis van haar ervaring de Wederpartij negatief adviseert omtrent plaatsing van een Campagne.

8.3.  
Indien in een voorkomend geval een bevoegde instantie of overheid bindende aanwijzingen geeft voor de plaatsing van Natural Media Experts Uitingen, dan zal Natural Media Experts zich conformeren aan dergelijke aanwijzingen, ook indien dat inhoudt dat wordt afgeweken van de overeengekomen plaatsing. Een dergelijke afwijking geeft de Wederpartij geen recht op enige compensatie.

8.4.  
Natural Media Experts behoudt zich het recht voor om te allen tijde, zonder opgaaf van redenen een Campagne te weigeren.

8.5.  
Natural Media Experts plaatst onder andere geen Natural Media Experts Uitingen voor:

• Tabaksartikelen en daaraan gerelateerde producten;
• Geneesmiddelen welke uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar zijn;
• Medische handelingen welke uitsluitend op doktersvoorschrift uitgevoerd mogen worden;
• Boodschappen die de openbare orde kunnen verstoren;
• Producten, diensten of mededelingen die onrechtmatig kunnen zijn jegens derden, in strijd zijn met de Wet, enige vorm van zelfregulering of enige reclamecode, dan wel in strijd met de goede smaak of goede zeden;
• Op plekken die de verkeersveiligheid in gevaar zouden kunnen brengen;
• Binnen 25 meter van een monument.

De Wederpartij garandeert dat het door hem aangeleverde materiaal niet voldoet aan een van deze omschrijvingen.

9. Opschorting en ontbinding

9.1.  
Natural Media Experts behoudt zich het recht voor om, ook indien
een Overeenkomst reeds tot stand is gekomen, uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of te staken, indien blijkt dat de te plaatsen Natural Media Experts Uitingen in strijd zijn met een specifieke reclamecode, zelfregulering, enige wettelijke bepaling of uitvaardiging van een bevoegde instantie, dan wel anderszins bindende voorschriften.

Dit geldt tevens indien de te plaatsen Natural Media Experts Uitingen mogelijk inbreuk maken op rechten van derden, dan wel voldoen aan een van de in 8.5. opgenomen omschrijvingen. De Wederpartij heeft alsdan het recht om een alternatieve Campagne te laten plaatsen, waarbij deze opnieuw ingepland zal worden en de extra kosten voor rekening van de Wederpartij zijn.

9.2.  
Natural Media Experts heeft het recht om de uitvoering van een Overeenkomst op te schorten indien de Wederpartij enige voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde zaken, goederen, informatie of gegevens niet (tijdig) aanlevert, dan wel indien de benodigde zaken, goederen, informatie of gegevens niet in overeenstemming met de Aanleverspecificaties aanlevert.

9.3.  
Indien een in 9.2. bedoelde opschorting tot gevolg heeft dat Natural Media Experts niet in staat is de Natural Media Experts Uitingen voor de overeengekomen Uitvoeringsdatum te plaatsen, dan is zij voor de gevolgen daarvan niet aansprakelijk. Natural Media Experts zal in een dergelijk geval een alternatieve Uitvoeringsdatum voorstellen aan de Wederpartij, nadat de Wederpartij de benodigde zaken, goederen, informatie of gegevens in overeenstemming met de Aanleverspecificaties heeft geleverd. Indien de Wederpartij akkoord gaat met een alternatieve Uitvoeringsdatum, zal aan de Wederpartij een opslag worden doorberekend van 10% van de totale Campagne prijs. Indien partijen geen alternatieve Uitvoeringsdatum kunnen vaststellen, dan wordt dit beschouwd als een annulering door de Wederpartij als omschreven in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden.

9.4.  
Natural Media Experts heeft het recht om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt; Natural Media Experts omstandigheden ter kennis zijn gekomen die in alle redelijkheid de verwachting scheppen dat de Wederpartij de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen.
• de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

Voorts is Natural Media Experts bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verlangd.

9.5.  
Natural Media Experts is in ieder geval gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de Wederpartij een schuldenregeling met haar crediteuren treft, surseance van betaling verkrijgt, in staat van faillissement wordt verklaard of in liquidatie treedt, alsmede indien te harer laste executoriaal beslag wordt gelegd dan wel conservatoir beslag dat niet binnen veertien dagen wordt opgeheven. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, of de uitvoering van de Overeenkomst door Natural Media Experts wordt opgeschort, zijn alle vorderingen van Natural Media Experts op de Wederpartij uit welke hoofde ook onmiddellijk en volledig opeisbaar , de overeengekomen prijs daaronder begrepen.

9.6.  
Indien Natural Media Experts de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst, inclusief het recht schadevergoeding te vorderen.

10. Financiële bepalingen en incassokosten

10.1.  
Alle bedragen die door Natural Media Experts worden genoemd in haar Aanbiedingen en Overeenkomsten zijn in euro en exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

10.2.  
Eventueel van overheidswege geheven heffingen, belastingen en retributies maken geen deel uit van Aanbiedingen en overeengekomen prijzen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

10.3.
Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum worden betaald. Indien het vanwege tijdgebrek niet mogelijk is om de factuur voor de vereiste voorschotbetaling tijdig te versturen, vervalt de genoemde betaaltermijn en dient de voorschotbetaling op de door Natural Media Experts aangegeven datum op haar rekening te zijn bijgeschreven.

10.4.  
De Wederpartij zal de aan hem in rekening gebrachte bedragen zonder inhouding, korting of verrekening voldoen.

10.5.  
Na het verstrijken van de termijn van 14 dagen is de Wederpartij in verzuim zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling vereist is en is Natural Media Experts gerechtigd om over de achterstallige bedragen 2% rente per maand in rekening te brengen.

10.6.  
In geval van verzuim door Wederpartij dan wel indien de Wederpartij
in gebreke blijft bij de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, is deze verplicht Natural Media Experts haar gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen incassokosten, volledig te vergoeden. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van Euro 115,- exclusief BTW. Indien de kosten die Natural Media Experts maakt aantoonbaar hoger zijn dan de genoemde 15%, is Natural Media Experts gerechtigd om ook deze hogere kosten bij de Wederpartij in rekening te brengen.

11. Aansprakelijkheid Natural Media Experts

11.1.  
De door Natural Media Experts aangebrachte Natural Media Experts Uitingen zijn naar hun aard vatbaar voor slijtage, vandalisme en opzettelijke verwijdering door derden. Daarnaast is de kwaliteit van door Natural Media Experts aangebrachte Natural Media Experts Uitingen
naar hun aard afhankelijk van de ondergrond en in geen geval 100% consistent. Natural Media Experts is daarvoor nimmer aansprakelijk, noch geeft dit de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden. Eventuele klachten over een of meer specifieke Natural Media Experts Uitingen dienen om deze redenen uiterlijk binnen 4 dagen na de Uitvoeringsdatum te worden gemeld door de Wederpartij.

11.2.  
Indien Natural Media Experts tekortkomt in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, is zij voor de eventuele daaruit voortvloeiende schade slechts aansprakelijk, indien en voor zover haar opzet of grove schuld kan worden verweten.

11.3.  
Natural Media Experts is nimmer aansprakelijk voor verlies of beschadiging van door de Wederpartij, het Bureau of derden aangeleverd materiaal, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van een van de personeelsleden van Natural Media Experts.

11.4.  
Natural Media Experts is nimmer gehouden tot vergoeding van bedrijf-, gevolgschade, winstderving of enige overige indirecte schade noch tot vergoeding van schade voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens de Wederpartij.

11.5.  
Onverminderd het bepaalde in dit artikel, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Natural Media Experts te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Natural Media Experts in een voorkomend geval uitkeert. Bij gebreke van een dergelijke uitkering geldt dat de aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het bedrag dat als tegenprestatie voor de opdracht, respectievelijk het gedeelte van de opdracht waaruit de schade voortkomt, door de Wederpartij verschuldigd is.

12. Overmacht

12.1.  
Indien Natural Media Experts door overmacht niet aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst jegens de Wederpartij kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort. Natural Media Experts is in een dergelijk geval niet aansprakelijk voor enige daaruit voortvloeiende schade.

12.2.  
Er is sprake van overmacht indien er sprake is van omstandigheden als omschreven in artikel 75 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en niet van Natural Media Experts kan worden verlangd dat zij haar verplichtingen (verder) nakomt.

12.3.  
Onder overmacht van Natural Media Experts wordt in ieder geval mede verstaan: werkstakingen bij Natural Media Experts, boycot of (dreigende) acties tegen Natural Media Experts, technische storing, stagnatie of andere bedrijfsproblemen bij Natural Media Experts, weersomstandigheden zoals vorst en sneeuw, maatregelen van enige overheidsinstantie (zoals bijvoorbeeld een uitgevaardigd verbod tot plaatsing van Natural Media Experts Uitingen), alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

12.4.
Indien de overmacht situatie een maand heeft geduurd of zodra vaststaat dat deze langer dan een maand zal duren, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. De Wederpartij heeft in dat geval geen recht op enige schadevergoeding.

13. Onderhandelingsplicht bij geschillen

13.1
Partijen zijn verplicht om bij ieder geschil dat ontstaat in verband met de Overeenkomst te trachten door onderhandelingen tot een minnelijke regeling ter oplossing van het geschil te komen.

14. Overige bepalingen

14.1.  
Het is de Wederpartij niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming gebruik te maken van de naam of het logo van Natural Media Experts. Indien Natural Media Experts toestemming heeft verleend voor het gebruik van haar naam of logo, dan geschiedt dit onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat Natural Media Experts het daaraan gerelateerde artwork vooraf goedkeurt.

14.2.  
Het is de Wederpartij niet toegestaan om rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen, behoudens voorafgaande toestemming van Natural Media Experts.

14.3.  
Partijen zullen over de inhoud van de Overeenkomst volstrekte geheimhouding betrachten. Dit geldt tevens voor een periode van 2 jaar na afloop van de Overeenkomst.

14.4.  
Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

14.5.  
Onverminderd het bepaalde in artikel 13, zijn alle voorkomende geschillen naar aanleiding van een Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam.

Amsterdam, June 2015